staff

Client – Kiwi

Artist – KILLAGRAMZ

Director – Lee Gi Beak (Tiger Cave)

Producer – Kim Joo Sun (Tiger Cave)

Director of Photography -Yun In Mo (ATOD)

Focus Puller – Lee Seung Min

2nd – Ryu Jae Hwan

3nd -Yang Hyun Woo

Gaffer – Son Seok Ho (Mazinger Light)

Art Director – Bok Sae Bin